изборен

прил. - избирателен, предизборен
прил. - незадължителен, факултативен, по избор

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • пропорционален — (лат. proportionalis) 1. што има правилен однос на деловите кон целоста 2. што стои во некаков сразмер, сразмерен, соодветен пропорционални големини големини што зависат една од друга на тој начин што со зголемувањето на значењето на едната… …   Macedonian dictionary

  • Ordre, légalité, justice — (OLJ, en bulgare: Ред, законност и справедливост) est un des partis du 41e parlement bulgare. Son chef est Yane Yanev, ancien député d ODS, le groupe parlementaire du SDS au 39e parlement. Au cours des élections législatives du 5 juillet 2009 le… …   Wikipédia en Français

  • ЛЕНИНГРАДСКАЯ Ж. Д. — ЛЕНИНГРАДСКАЯ Ж. Д. связывает Ленинград и Ленинградскую обл. с западными и южными районами страны. В состав Л. ж. д. входят линии, идущие к Ю., юго западу и З. от Ленинграда. Меридиональные линии: Ленинград Дно Новосокольники, Ленинград Псков… …   Технический железнодорожный словарь

  • Ordre, loi et justice — Ordre, légalité, justice (OLJ, en bulgare : Ред, законност и справедливост) est un des partis du 41e parlement bulgare. Son chef est Yane Yanev, ancien député d ODS, le groupe parlementaire du SDS au 39e parlement. Au cours des élections… …   Wikipédia en Français

  • иктервентор — (лат. intervenier) посредник, изборен судија …   Macedonian dictionary

  • кооптација — (лат. cooptatio) воведување на нови членови и кандидати во составот на некој изборен орган со одлука на самиот тој орган, без избор од избирачите …   Macedonian dictionary

  • пленум — (лат. plenum) состанок или заседание на членовите на некоја организација или на некој изборен орган во целосен состав …   Macedonian dictionary

  • плурален — (лат. piuralis множински, во множина) грам. множински плурален изборен систем систем на избирање според кој еден избирач може да има право на повеќе гласа, што зависи од неговиот имотен статус, од образованието и др …   Macedonian dictionary

  • президент — (лат. praesidens) 1. изборен главатар на демократска република, претседател 2. претседател на некоја организација, установа, фирма и др …   Macedonian dictionary

  • хурал — (монг.) изборен орган во Монголија, од месната па се до врховната власт …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.